فريدونكنار و فريدونكناري هاي مهاجر
     
 

 

معرفي بخش فريدونكنار در يك نگاه

 
۱۳۸٦/۳/٢٧

معرفي بخش فريدونكنار در يك نگاه

بخش فريدونكنار از دو دهستان به نام هاي باريكرود و امامزاده عبد الله تشكيل شده است.

دهستان باريكرود شامل روستاهاي: سوته، فرم، حيدر كلا، ملاكلاه، خزرشهر، درياكنار، غرب و شهرق و ميان محله فريدونكنار و دهستان امامزاده عبدالله از روستاهاي: ازباران، كاردگر محله، شير محله، مهلبان، بزرگ بيشه محله، نوايي محله عليا، نواحي محله سفلي، بنه كنار، كوچك بيشه محله، بي نمد، زاهد كلا، منقارپي، جزين، كلاگرسرا، اسبوكلا، حسين آباد،  اوكسر، طوله سرا، اسلام آباد تشكيل شده است.

در زير اطلاعات مربوط به هر يك از روستاهاي فريدونكنار، به نقل از سايت برنج درج گرديده است.  

 

روستاهاي دهستان باريكرود فريدونكنار:

سوته

جمعيت: 1538 نفر
سطح زير كشت محلي: 430 هكتار
سطح زير كشت پر محصول: هكتار
تعداد بهره ور: 265 نفر
تعداد آب بندانها: 0
مساحت آب بندانها: 0 هكتار
فاصله تا مركز خدمات: 5 كيلومتر
فاصله تا بخش: 5 كيلومتر
فاصله تا شهر: 19 كيلومتر

فرم

جمعيت: 1039 نفر
سطح زير كشت محلي: 211 هكتار
سطح زير كشت پر محصول: هكتار
تعداد بهره ور: 154 نفر
تعداد آب بندانها: 0
مساحت آب بندانها: 0 هكتار
فاصله تا مركز خدمات: 7 كيلومتر
فاصله تا بخش: 7 كيلومتر
فاصله تا شهر: 19 كيلومتر

حیدرکلا

جمعيت: 452 نفر
سطح زير كشت محلي: 170 هكتار
سطح زير كشت پر محصول: هكتار
تعداد بهره ور: 100 نفر
تعداد آب بندانها: 0
مساحت آب بندانها: 0 هكتار
فاصله تا مركز خدمات: 8 كيلومتر
فاصله تا بخش: 8 كيلومتر
فاصله تا شهر: 19 كيلومتر

ملاکلاه

جمعيت: 257 نفر
سطح زير كشت محلي: 120 هكتار
سطح زير كشت پر محصول: هكتار
تعداد بهره ور: 48 نفر
تعداد آب بندانها: 0
مساحت آب بندانها: 0 هكتار
فاصله تا مركز خدمات: 9 كيلومتر
فاصله تا بخش: 9 كيلومتر
فاصله تا شهر: 16 كيلومتر

خزرشهر

جمعيت: نفر
سطح زير كشت محلي: هكتار
سطح زير كشت پر محصول: هكتار
تعداد بهره ور: نفر
تعداد آب بندانها: 0
مساحت آب بندانها: 0 هكتار
فاصله تا مركز خدمات: 3 كيلومتر
فاصله تا بخش: 2 كيلومتر
فاصله تا شهر: 6 كيلومتر

دریا کنار

جمعيت: نفر
سطح زير كشت محلي: هكتار
سطح زير كشت پر محصول: هكتار
تعداد بهره ور: نفر
تعداد آب بندانها: 0
مساحت آب بندانها: 0 هكتار
فاصله تا مركز خدمات: 3 كيلومتر
فاصله تا بخش: 3 كيلومتر
فاصله تا شهر: 5 كيلومتر

غرب و شرق و میان محله فریدونکنار

جمعيت: 33569 نفر
سطح زير كشت محلي: 1520 هكتار
سطح زير كشت پر محصول: هكتار
تعداد بهره ور: 1002 نفر
تعداد آب بندانها: 0
مساحت آب بندانها: 0 هكتار
فاصله تا مركز خدمات: 1 كيلومتر
فاصله تا بخش: 1 كيلومتر
فاصله تا شهر: 7 كيلومتر

 

 

روستاهاي دهستان امامزاده عبدالله فريدونكنار:

ازباران

جمعيت: 2224 نفر
سطح زير كشت محلي: 560 هكتار
سطح زير كشت پر محصول: هكتار
تعداد بهره ور: 302 نفر
تعداد آب بندانها: 0
مساحت آب بندانها: 0 هكتار
فاصله تا مركز خدمات: 5 كيلومتر
فاصله تا بخش: 5 كيلومتر
فاصله تا شهر: 18 كيلومتر

کاردگرمحله

جمعيت: 2117 نفر
سطح زير كشت محلي: 360 هكتار
سطح زير كشت پر محصول: هكتار
تعداد بهره ور: 207 نفر
تعداد آب بندانها: 0
مساحت آب بندانها: 0 هكتار
فاصله تا مركز خدمات: 5 كيلومتر
فاصله تا بخش: 5 كيلومتر
فاصله تا شهر: 18 كيلومتر

شیرمحله

جمعيت: 2021 نفر
سطح زير كشت محلي: 410 هكتار
سطح زير كشت پر محصول: هكتار
تعداد بهره ور: 277 نفر
تعداد آب بندانها: 0
مساحت آب بندانها: 0 هكتار
فاصله تا مركز خدمات: 6 كيلومتر
فاصله تا بخش: 6 كيلومتر
فاصله تا شهر: 19 كيلومتر

مهلبان

جمعيت: 1584 نفر
سطح زير كشت محلي: 370 هكتار
سطح زير كشت پر محصول: هكتار
تعداد بهره ور: 244 نفر
تعداد آب بندانها: 0
مساحت آب بندانها: 0 هكتار
فاصله تا مركز خدمات: 4 كيلومتر
فاصله تا بخش: 4 كيلومتر
فاصله تا شهر: 17 كيلومتر

بزرگ بیشه محله

جمعيت: 1292 نفر
سطح زير كشت محلي: 300 هكتار
سطح زير كشت پر محصول: هكتار
تعداد بهره ور: 197 نفر
تعداد آب بندانها: 0
مساحت آب بندانها: 0 هكتار
فاصله تا مركز خدمات: 8 كيلومتر
فاصله تا بخش: 8 كيلومتر
فاصله تا شهر: 21 كيلومتر

نوایی محله علیا

جمعيت: 1024 نفر
سطح زير كشت محلي: 300 هكتار
سطح زير كشت پر محصول: هكتار
تعداد بهره ور: 194 نفر
تعداد آب بندانها: 0
مساحت آب بندانها: 0 هكتار
فاصله تا مركز خدمات: 10 كيلومتر
فاصله تا بخش: 10 كيلومتر
فاصله تا شهر: 23 كيلومتر

نوایی محله سفلی

جمعيت: 149 نفر
سطح زير كشت محلي: 33 هكتار
سطح زير كشت پر محصول: هكتار
تعداد بهره ور: 30 نفر
تعداد آب بندانها: 0
مساحت آب بندانها: 0 هكتار
فاصله تا مركز خدمات: 10 كيلومتر
فاصله تا بخش: 10 كيلومتر
فاصله تا شهر: 23 كيلومتر

بنه کنار

جمعيت: 1167 نفر
سطح زير كشت محلي: 250 هكتار
سطح زير كشت پر محصول: هكتار
تعداد بهره ور: 196 نفر
تعداد آب بندانها: 0
مساحت آب بندانها: 0 هكتار
فاصله تا مركز خدمات: 3 كيلومتر
فاصله تا بخش: 3 كيلومتر
فاصله تا شهر: 16 كيلومتر

کوچک بیشه محله

جمعيت: 939 نفر
سطح زير كشت محلي: 180 هكتار
سطح زير كشت پر محصول: هكتار
تعداد بهره ور: 112 نفر
تعداد آب بندانها: 0
مساحت آب بندانها: 0 هكتار
فاصله تا مركز خدمات: 9 كيلومتر
فاصله تا بخش: 9 كيلومتر
فاصله تا شهر: 23 كيلومتر

بی نمد

جمعيت: 596 نفر
سطح زير كشت محلي: 170 هكتار
سطح زير كشت پر محصول: هكتار
تعداد بهره ور: 105 نفر
تعداد آب بندانها: 0
مساحت آب بندانها: 0 هكتار
فاصله تا مركز خدمات: 12 كيلومتر
فاصله تا بخش: 12 كيلومتر
فاصله تا شهر: 24 كيلومتر

زاهدکلا

جمعيت: 524 نفر
سطح زير كشت محلي: 220 هكتار
سطح زير كشت پر محصول: هكتار
تعداد بهره ور: 80 نفر
تعداد آب بندانها: 0
مساحت آب بندانها: 0 هكتار
فاصله تا مركز خدمات: 16 كيلومتر
فاصله تا بخش: 16 كيلومتر
فاصله تا شهر: 24 كيلومتر

منقارپی

جمعيت: 452 نفر
سطح زير كشت محلي: 200 هكتار
سطح زير كشت پر محصول: هكتار
تعداد بهره ور: 138 نفر
تعداد آب بندانها: 0
مساحت آب بندانها: 0 هكتار
فاصله تا مركز خدمات: 13 كيلومتر
فاصله تا بخش: 13 كيلومتر
فاصله تا شهر: 25 كيلومتر

جزین

جمعيت: 422 نفر
سطح زير كشت محلي: 150 هكتار
سطح زير كشت پر محصول: هكتار
تعداد بهره ور: 83 نفر
تعداد آب بندانها: 0
مساحت آب بندانها: 0 هكتار
فاصله تا مركز خدمات: 13 كيلومتر
فاصله تا بخش: 13 كيلومتر
فاصله تا شهر: 26 كيلومتر

کلاگرسرا

جمعيت: 450 نفر
سطح زير كشت محلي: 145 هكتار
سطح زير كشت پر محصول: هكتار
تعداد بهره ور: 89 نفر
تعداد آب بندانها: 0
مساحت آب بندانها: 0 هكتار
فاصله تا مركز خدمات: 13 كيلومتر
فاصله تا بخش: 13 كيلومتر
فاصله تا شهر: 26 كيلومتر

اسبوکلا

جمعيت: 377 نفر
سطح زير كشت محلي: 127 هكتار
سطح زير كشت پر محصول: هكتار
تعداد بهره ور: 50 نفر
تعداد آب بندانها: 0
مساحت آب بندانها: 0 هكتار
فاصله تا مركز خدمات: 15 كيلومتر
فاصله تا بخش: 15 كيلومتر
فاصله تا شهر: 27 كيلومتر

حسین آباد

جمعيت: 434 نفر
سطح زير كشت محلي: 23 هكتار
سطح زير كشت پر محصول: هكتار
تعداد بهره ور: 36 نفر
تعداد آب بندانها: 0
مساحت آب بندانها: 0 هكتار
فاصله تا مركز خدمات: 2 كيلومتر
فاصله تا بخش: 2 كيلومتر
فاصله تا شهر: 15 كيلومتر

اوکسر

جمعيت: 329 نفر
سطح زير كشت محلي: 85 هكتار
سطح زير كشت پر محصول: هكتار
تعداد بهره ور: 45 نفر
تعداد آب بندانها: 0
مساحت آب بندانها: 0 هكتار
فاصله تا مركز خدمات: 15 كيلومتر
فاصله تا بخش: 15 كيلومتر
فاصله تا شهر: 28 كيلومتر

طوله سرا

جمعيت: 294 نفر
سطح زير كشت محلي: 90 هكتار
سطح زير كشت پر محصول: هكتار
تعداد بهره ور: 57 نفر
تعداد آب بندانها: 0
مساحت آب بندانها: 0 هكتار
فاصله تا مركز خدمات: 12 كيلومتر
فاصله تا بخش: 12 كيلومتر
فاصله تا شهر: 24 كيلومتر

اسلام آباد

جمعيت: 378 نفر
سطح زير كشت محلي: 30 هكتار
سطح زير كشت پر محصول: هكتار
تعداد بهره ور: 30 نفر
تعداد آب بندانها: 0
مساحت آب بندانها: 0 هكتار
فاصله تا مركز خدمات: 5 كيلومتر
فاصله تا بخش: 5 كيلومتر
فاصله تا شهر: 8 كيلومتر

 

 

 
  لینک دائم

فریدونکناری های‌ مهاجر

نویسندگان
فریدونکناری های‌ مهاجر


آرشیو وبلاگ
امرداد ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
فروردین ۸٦
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥


لینک دوستان
اخبار فریدونکنار وبلاگ حمید جمرک
اخبار مازندران
آنچه می شود و می توان نوشت-وبلاگ مهدي شيرافکن
بابل نت
برنج
پايگاه خبري ديلم نيوز
وب سايت بندر فريدونکنار
پسر تنها با يه قلب فرشته
تجارت محصولان سالم و ارگانیک-وب لاگ نبی نژاد کناری
تلاطم (عيسي خسروي)
حاج بصير
حاج مهدي، وبلاگ مهدي نصيري
حرف هايي براي نگفتن
خطه ي مبارک
دل نوشته های نبی نژاد کناری
دیاسپام-وبلاگ امین جماعتی
راست قامتان
روزنامه بشیر مازندران
روزنامه نگار فریدونکناری
اتاق اقتصاد-وبلاگ محمد میرانی کناری
سايت شهر الکترونيکي فريدونکنار
سايت فرمانداري بابلسر
سایت شخصی حسین ذکریایی
سایت شعبان آزادی کناری، مترجم و خبرنگار آزاد
شركت تعاوني خدمات اطلاع رساني پايا گستر
شركت تعاوني مرزنشينان فريدونكنار
شركت فناوري اطلاعات پاسارگاد
شرکت گوهر سبزه زار فروشنده برنج محلی فریدونکنار
شمال نیوز
عاشق تر از هميشه، وب لاگ محسن خبازي كناري
عشق من، ازباران
عطش-وبلاگ علي اصغر حسين زاده فر
فريدونكنار
فريدونكنار عيسي (ميثم) خسروي
فريدونکنار و فریدونکناری های مهاجر
فریدونکنار با همه جوانان هنرمند-وبلاگ عباس مهربان
فریدونکنار خطه مبارک
فریدونکنار سیتی-وبلاگ روح الله حسن زاده
فریدونکنار شهر مروارید سیاه - درنای سفید و طلای زنده (علي اصغر حسين زاده فر)
کشتی، هنر پارسیان
کلوب دختر و پسراي فريدونکنار و بابلسر
مازند نومه
مجتمع آموزشی پردیسان فریدونکنار
مجمع اسلامی شمیم اهل بیت
مجمع مازندراني هاي مقيم مركز
مرکز آموزشی استثنایی 15 خرداد فریدونکنار
مهاجرت نيروي كار به خارج از كشور
مهد و پژوهش های علمی قرآن کریم حضرت فاطمه زهرا
نماشون-وبلاگ دیگر مرتضی نبی نژاد کناری
هشت وادي ايثار
هنرمندان ماندگار زمین و شهر ما فریدونکنار-وبلاگ دوم عباس مهربان
وب لاگ طبیعت فریدونکنار, رضا قلی نژاد
وب لاگ مهدي قجري
وبلاگ حاج حسين بصير ذكريايي
وبلاگ خلیل سمائی
عکس و عکاسي-وبلاگ مجید واحدی سوته ای
وبلاگ محمد حسين نانوا كناري
وبلاگ محمدعلي رضازاده شاعر
وبلاگ هیئت پیروان ولایت
يادداشت هاي من-نخستين وبلاگ يك فريدونكناري
وبلاگ روستاي کوچک بيشه محله
وبلاگ وبسايت شهر فريدونکنار
وبلاگ انجمن توسعه و پيشرفت فريدونکنار
سایت هیئت کربلایی های شهرستان فریدونکنار
وبلاگ تیسابه لینگ
وبلاگ هنرستان کار دانش شهید نریمانی
رو به شادي-وب سايت شخصي محمد رضا بحرگرد نيکو
روزنوشت هاي هادي شيرزاد
کافي نت کام تل
وبلاگ درمانگاه شهداء فریدونکنار
دومین نمایشگاه عکس سوگواری عاشورا شهرستان فریدونکنار
وبلاگ لنگرگاه
تشکل دانشجویی منطقه ولی عصر
سایت شهرداری فریدونکنار
وبلاگ ادب فارسی خانم کبیری کناری
سایت موسسه فرهنگی و هنری (ترجمه) مهر ویدا
وبلاگ دوما
وبلاگ سید عارفان
وبلاگ ازباران
وبلاگ جابلو، زکریا سمائی جابلو
وبلاگ تیک تاک های مهربانی، مرتضی حسینی

وبلاگ فارسی
تودی لینک

feed