فريدونكنار و فريدونكناري هاي مهاجر
     
 

 

ضرب المثلهاي مازندراني

 
۱۳۸٥/۸/٢٩

ضرب المثلهاي مازندراني

آدم دل خش بوئه     خنه كلي پشت بوئه

دل آدم خوش باشد      خانه آدم پشت لانه مرغ داني باشد

اگر آدم دل خوشي داشته باشد زندگي در جاهاي كوچك و فقيرانه نيز قابل تحمل است

 

آدم بي مارو خاخر تونّه دوّه       بي همسايه نتونده

انسان بدون خواهر و مادر مي تواند زندگي كند اما بدون داشتن همسايه خوب زندگي مشكل است

 

آسمون ونه لا هسّه     زمين ونه زير انداز

آسمون برايش لحاف است و زمين برايش زير انداز

 

آدم  عجول يا چاه كفنه يا چلّو

انساني كه در كارهايش رفتار  عجولانه داشته  باشد به مقصد نمي رسد

 

اسب هدائه خر بئيته      خشالي پر بئيته

اسب خودش را داد و به جايش خري  گرفت و از خوشحالي هم به هوا مي پريد

كسي كه چيز با ارزشي را بدهد و در ازايش چيز بي ارزشي را بگيرد و خوشحال هم باشد!

 

انّه مر بخرده تا افي بيّه

آنقدر مار خورد تا افعي شد

شخصي كه به واسطه  انجام كار خلاف زياد به صورت يك خلاف كار حرفه اي در آمده باشد 

 

آخر ماسّه بشنّيه

آخر ماست را ريخت

سر آخر نتوانست كارش را تمام كند

 

 

اتّا درزن شه خدّ بزن     اتّا گالوج اتّي ره

يك سوزن به خود بزن       يك جوال دوز به ديگران

 

اسب پيغوم پِ جو نخرنه

با پيام فرستادن براي اسب   اسب جو نمي خورد

 

اتّا پيلكا ماس چنّه راغون دارنه

يك كاسه ماست چقدر روغن دارد

 

آش كه جا دكرد بوئه    همه ور انگوس زنّنه

آش آماده اگر در ظرفي ريخته شود ازهمه طرف به آن انگشت مي زنند

اگر دختري خود را بزك كند همه چشمها را به دنبال خود دارد

 

امساله ميچكا خوانه پارساله ميچكا ره جيك جيك باد بده

بچه گنجشك امساله مي خواهد به گنجشك بزرگتر از خودش آواز خواندن ياد بدهد

 

او به امام ندنه   تش به يزيد

آب به امام نمدهد ونيز آتش به يزيد هم نميدهد

 

اتّا شفته اتّا محلّ وسّه

يك ديوانه براي ( بهم ريختن) يك محل كافي است

 

آش لوه سر مزه دارنه   زن نومزه سر

خوردن آش سر ديگ مزه دارد و زن هم در دوران نامزدي جذابيت بيشتري دارد

 

بپته خربزه شال نصيب بونه

خربزه رسيده نصيب شغال مي شود

چيزخوبي نصيب كسي شده كه لياقتش را نداشته است

 

بينج پِ ورمز او خرنه

كنار برنج علف هم آب ميخورد

كسي كه با چسبانيدن خود به بزرگي براي خودش شهرتي به هم بزندوبه اين طريق امرار معاش كند

 

بنه بخرده آدم دارّ وجنه

آدم زمين خورده درخت را از ريشه ميكند

 

 

بامشي ره گتنه ته زور دوائه   ونه سر خاك دشنّيه

به گربه گفتند كه ادرار تو دارو است    گربه روي ادرار خود را با خاك پوشانيد

اگر از آدم بد ذات چيز را بخواهي هرچند در توان او باشد از تو دريغ مي كند

 

باجا  باجا  ره  بد دارنه  زن پِر هر دو تا ره

با جناق  از با جناق بدش مي آيد و پدر زن از هردو

 

برمه كنّه  نون ندنه

گريه ميكند ولي نان نميدهد

كسي كه براي افرا د فقير دلسوزي ميكند ولي حاضر به كمك به آنها نيست

 

برار كه فقيره هفت پشت غير

برادرش اگر فقير باشد مي گويد نسبتي با من ندارد

 

بابل نرسّي شلوار ره در نيار

هنوز به بابل نرسيده شلوارت را بيرو نياور!

 

بورده ابروي بنّه رج هكنه بزوئه چشّه كور هكرده

رفت زير ابرو را درست كند زد چشمش را هم كور كرد

كسي كه ميخواهد نقصي را بر طرف كند اما بيشتر خرابي به بار آورد

 

پيش دكتي پشت سر ره هم هارش

جلو كه افتادي به پشت سرت نيز نگاهي بنداز

اگر به مال و مقامي رسيدي به افراد زير دست خود نيز گوشه چشمي داشته باش

 

پلا احمدِشه فاتح ممدِ

پلوي احمد را مي خوري وبراي محمد فاتحه مي خواني!

از كسي كه به تو نيكي كرد تشكر نميكني ولي از ديگري تشكر مي كني

 

پر كنگِ شلوار خشتك ندارنه وچه باد كنّه

شلوار پدرش كهنه و پاره است بچه اش تكبر مي كند!

فرزندي كه پدرش فقير باشد ولي با اين حال افاده داشته باشد

 

پسته بي مغز دهون  واز هكنه رسوا بونه

هنگامي كه پسته دهان بسته بدون مغز را باز كني رسوا مي شود

كسي كه نسنجيده سخني بگويد و خود را رسوا نمايد

 

پشيل كد خدا بئيه

پشيل (نوعي خزنده كوچك كه مثل كرم زمين را سوراخ ميكند ) كدخدا شد

فرد بي تجربه و بي لياقتي به پست مهمي رسيد

 

پز عالي  جيف خالي

افاده زياد با جيب خالي

كسي كه آه در بساط نداشته باشد ولي اهل تكبر و افاده باشد

 

پتك پِتك زنّه راه شونه

با ناز و كرشمه راه مي رود

 

 

 

تِ تش مره گرم نكرد    تِ دي مره كور هكرده

 !آتش تو ما گرم نكرد كه هيچ ! دودش چشم ما را كور كرد

كسي كه بخواهد كمكي بكند اما ضرر زيادي برساند

 

تو بوّي گل دسته همه گننه هسّه

تو كه بگويي گل دسته همه مي گويند درست است

خانم هايي كه از شوهرانشان مي خواهند احترام آنها را داشته باشند تا ديگران هم از شوهرانشان تبعيت كنند

 

تيم جار خس همه شو پادشاه ره خو ويندنه

كسي كه كنار خزانه برنج مي خوابد خواب پادشاه شدن خود را مي بيند

فردي كه با داشتن مال اندكي آرزوهاي بزرگي را در سر بپروراند

 

تا ته دار دارنه ولك    ته سلام دارنه علِك

تا هنگامي كه درخت تو ميوه دارد به سلام تو جواب مي دهند

تا موقعي كه صاحب ثروت هستي به تو احترام مي گزارند

 

تو كه راغون نداشتي وينگوم چه كاشتي

تو كه روغن نداشتي چرا بادمجان (كه روغن زيادي براي سرخ شدن ميخواهد) كاشتي؟

 

تش سر تش بشته

روي آتيش  آتيش گذاشت

هنگامي كه دو خبر بد را پشت سر هم به يك نفر بدهند

 

ترش انار شيره نئؤنه

انار ترش شيرين نمي شود

 

كسي كه به زور و حيله بخواهد خودش را در دل مردم جاي دهد

 

http://www.roosta.ir/fun.htm

 
  لینک دائم

فریدونکناری های‌ مهاجر

نویسندگان
فریدونکناری های‌ مهاجر


آرشیو وبلاگ
امرداد ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
فروردین ۸٦
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥


لینک دوستان
اخبار فریدونکنار وبلاگ حمید جمرک
اخبار مازندران
آنچه می شود و می توان نوشت-وبلاگ مهدي شيرافکن
بابل نت
برنج
پايگاه خبري ديلم نيوز
وب سايت بندر فريدونکنار
پسر تنها با يه قلب فرشته
تجارت محصولان سالم و ارگانیک-وب لاگ نبی نژاد کناری
تلاطم (عيسي خسروي)
حاج بصير
حاج مهدي، وبلاگ مهدي نصيري
حرف هايي براي نگفتن
خطه ي مبارک
دل نوشته های نبی نژاد کناری
دیاسپام-وبلاگ امین جماعتی
راست قامتان
روزنامه بشیر مازندران
روزنامه نگار فریدونکناری
اتاق اقتصاد-وبلاگ محمد میرانی کناری
سايت شهر الکترونيکي فريدونکنار
سايت فرمانداري بابلسر
سایت شخصی حسین ذکریایی
سایت شعبان آزادی کناری، مترجم و خبرنگار آزاد
شركت تعاوني خدمات اطلاع رساني پايا گستر
شركت تعاوني مرزنشينان فريدونكنار
شركت فناوري اطلاعات پاسارگاد
شرکت گوهر سبزه زار فروشنده برنج محلی فریدونکنار
شمال نیوز
عاشق تر از هميشه، وب لاگ محسن خبازي كناري
عشق من، ازباران
عطش-وبلاگ علي اصغر حسين زاده فر
فريدونكنار
فريدونكنار عيسي (ميثم) خسروي
فريدونکنار و فریدونکناری های مهاجر
فریدونکنار با همه جوانان هنرمند-وبلاگ عباس مهربان
فریدونکنار خطه مبارک
فریدونکنار سیتی-وبلاگ روح الله حسن زاده
فریدونکنار شهر مروارید سیاه - درنای سفید و طلای زنده (علي اصغر حسين زاده فر)
کشتی، هنر پارسیان
کلوب دختر و پسراي فريدونکنار و بابلسر
مازند نومه
مجتمع آموزشی پردیسان فریدونکنار
مجمع اسلامی شمیم اهل بیت
مجمع مازندراني هاي مقيم مركز
مرکز آموزشی استثنایی 15 خرداد فریدونکنار
مهاجرت نيروي كار به خارج از كشور
مهد و پژوهش های علمی قرآن کریم حضرت فاطمه زهرا
نماشون-وبلاگ دیگر مرتضی نبی نژاد کناری
هشت وادي ايثار
هنرمندان ماندگار زمین و شهر ما فریدونکنار-وبلاگ دوم عباس مهربان
وب لاگ طبیعت فریدونکنار, رضا قلی نژاد
وب لاگ مهدي قجري
وبلاگ حاج حسين بصير ذكريايي
وبلاگ خلیل سمائی
عکس و عکاسي-وبلاگ مجید واحدی سوته ای
وبلاگ محمد حسين نانوا كناري
وبلاگ محمدعلي رضازاده شاعر
وبلاگ هیئت پیروان ولایت
يادداشت هاي من-نخستين وبلاگ يك فريدونكناري
وبلاگ روستاي کوچک بيشه محله
وبلاگ وبسايت شهر فريدونکنار
وبلاگ انجمن توسعه و پيشرفت فريدونکنار
سایت هیئت کربلایی های شهرستان فریدونکنار
وبلاگ تیسابه لینگ
وبلاگ هنرستان کار دانش شهید نریمانی
رو به شادي-وب سايت شخصي محمد رضا بحرگرد نيکو
روزنوشت هاي هادي شيرزاد
کافي نت کام تل
وبلاگ درمانگاه شهداء فریدونکنار
دومین نمایشگاه عکس سوگواری عاشورا شهرستان فریدونکنار
وبلاگ لنگرگاه
تشکل دانشجویی منطقه ولی عصر
سایت شهرداری فریدونکنار
وبلاگ ادب فارسی خانم کبیری کناری
سایت موسسه فرهنگی و هنری (ترجمه) مهر ویدا
وبلاگ دوما
وبلاگ سید عارفان
وبلاگ ازباران
وبلاگ جابلو، زکریا سمائی جابلو
وبلاگ تیک تاک های مهربانی، مرتضی حسینی

وبلاگ فارسی
تودی لینک

feed