فريدونكنار و فريدونكناري هاي مهاجر
     
 

 

طرح تاسيس كتابخانه تخصصي فريدونكنار شناسي

 
۱۳۸٥/۸/۱٧

طرح تاسيس كتابخانه تخصصي فريدونكنار شناسي

Shakerin2003@yahoo.com

تهيه و تدوين:

شعبان آزادي كناري

دي ماه 1384

مقدمه:

با توجه به نقش كتابخانه ها در حفظ ميراث ملي، ايجاد هماهنگي بين كتابخانه هاي كشور و خدمات رساني به پژوهشگران و محققان كتابخانه تخصصي فريدونكنار شناسي تاسيس مي شود كه در واقع معرف سطح اعتلاي فرهنگ آن منطقه و نيز الگوي پيشرفت كتابخانه هاي ديگر است.

كتابخانه تخصصي فريدونكنار شناسي نيز با ارائه برنامه هاي پيشنهادي و همكاري با صدا و سيماي استان و تهران  مي‏تواند از طريق اين رسانه امكان بهره گيري از طريق اين موقعيت جهت جذب نسخ خطي، آثار نفيس و نادر، معرفي كتابخانه و فعاليت هاي آن به اقشار مختلف خصوصاً محققان و پژوهشگران، ناشران را فراهم آورد.

همچنين فهرست نويسي كتبي كه هنوز فهرست نويسي نشده اند و لذا دستيابي به آنها توسط محققان و پژوهشگران به راحتي ميسر نمي باشد نيز  مد نظر قرار گرفته است.

اصولاً كتابخانه ها براي سه هدف عمده پايه ريزي مي گردند:

1ـ گردآوري، حفظ و اشاعه كليه آثار و مداركي كه منتشر مي‏شود.

2ـ گردآوري، حفظ و اشاعه منابع و آثار معتبري كه به نحوي از انحاء درباره منطقه يا به يكي از زبان هاي كشور نوشته مي‏شود.

3ـ كمك به توسعه و پيشرفت كتابخانه شهر از طريق انجام تحقيقات بنيادي كتابداري و اطلاع رساني، شركت در برنامه ريزي ملي و بين المللي كتابداري و تربيت نيروي انساني.

با توجه به اين اهداف، هيچ شهري نيست كه فاقد كتابخانه باشد يا كتابخانه اي در آن شهر در حكم كتابخانه عمومي عمل نكند. بنابر اين در اغلب شهرها، حتي شهرهاي دوردست، نسبت به ايجاد كتابخانه از ديرباز اقدام شده است و اكثر آنها در قرن بيستم به علت آنچه انفجار انتشاراتي ناميده مي‏شود، ساختمان هاي جديدي با گنجايش بيشتر احداث نموده اند. با اين توصيف، مجمع فريدونكناري هاي مقيم تهران هم داراي يك «كتابخانه عمومي» خواهد شد كه طبق اهداف و وظايفي كه براي آن منظور شده است. فعاليت مي‏كند. بر اين اساس سعي مي‏گردد وضع موجود اين كتابخانه مورد بررسي و تبيين قرار گيرد.

اين كتابخانه طبق اساسنامه كه به تصويب مجمع فريدونكناري هاي مقيم تهران خواهد رسيد، مؤسسه اي آموزشي (علمي)، تحقيقاتي و خدماتي محسوب مي‏شود كه زير نظر رييس مجمع انجام وظيفه مي‏نمايد و محل آن تهران است.

 

اهداف، وظايف و اختيارات

ـ اهداف

1.  گردآوري، حفاظت و سازماندهي و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مكتوب (چاپي و خطي) و غير مكتوب در زمينه فريدونكنار و حومه آن.

2.  گردآوري، حفاظت، سازماندهي و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مكتوب و غير مكتوب معتبر علمي، فرهنگي، فني از كشورهاي ديگر.

3.     پژوهش و برنامه ريزي علمي و كتابداري و اطلاع رساني و شركت در تحقيقات و فعاليت هاي بين المللي ذيربط.

4.  اتخاذ تدابير و اخذ تصميمات لازم براي صحت، سهولت و سرعت امر تحقيق و مطالعه در همه زمينه ها به منظور اعتلاي فرهنگ منطقه و انجام تحقيقات مربوطه.

5.     انجام مشاوره، نظارت، هدايت و ارائه خدمات فني و برنامه ريزي و سازمان دهي به ديگر كتابخانه هاي كشور.

6.     ارائه روش هاي مطلوب به منظور هماهنگ كردن خدمات و فعاليت هاي كتابخانه جهت تسهيل مبادله اطلاعات.

 

وظايف

وظايف اصلي:

ـ جمع آوري انتشارات و آثار محلي

ـ جمع آوري انتشارات خارجي درباره آثار محلي

ـ انتشار كتابشناسي محلي ، ايجاد مركز ملي اطلاعات كتابشناختي، انتشار فهرست ها

ـ تأسيس نمايشگاه ها

 

وظايف قابل انتظار:

ـ امانت بين كتابخانه اي

ـ جمع آوري نسخه هاي خطي

ـ تحقيق در زمينه فنون كتابخانه اي

 

وظايف فرعي:

ـ خدمات مبادله بين المللي، ارسال كپي ها

ـ كمك فني به ساير كتابخانه ها

تقسيم بندي ديگري كه به صورت جزئي تر براي وظايف اين كتابخانه بيان شده است به شرح زير مي‏باشد:

 

وظايف درجه اول:

ـ مجموعه مركزي انتشارات كشور

ـ جمع آوري متون خارجي مربوط به كشور، تأليف نويسندگان داخلي ساكن خارج كشور و در زمينه منطقه

ـ تهيه كتابشناسي محلي

ـ مركز محلي كتابشناختي

توسعه و نگه داري پايگاه هاي اطلاعاتي كتابشناختي مربوط به منطقه.

 

وظايف درجه دوم

ـ جمع آوري، حفاظت و سازماندهي نسخ خطي مربوط به منطقه

ـ قرار دادن فهرست كتابخانه در دسترس ساير كتابخانه ها و مؤسسات اطلاعاتي

ـ شركت در برنامه ريزي خدمات كتابخانه اي كشور

ـ مركز ملي و بين المللي مبادله انتشارات

ـ تهيه فهرستگان مشترك ملي

ـ تأمين خدمات براي دولت

ـ تدارك آموزش تخصصي

ـ تهيه خدمات نمايه سازي براي مقالات، نشريات ادواري و روزنامه ها

 

وظايف درجه سوم:

ـ تنظيم استاندارهاي ملي جهت آماده سازي اطلاعات

ـ فراهم آوردن نقطه اي كانوني جهت پيوستن به بانكهاي اطلاعاتي داخلي و دسترسي آنها

ـ كمك به آماده سازي اطلاعات (روش شناسي و استاندارد)

ـ اجراي برنامه اي جهت فهرست نويسي پيش از انتشار كتابهايي بر خط منابع اطلاعاتي

وظايف ذكر شده از نظر سازمان استاندارد جهاني به شرح زير مي‏باشد:

ـ مسؤوليت تهيه و حفاظت نسخه هاي كليه نشريات عمده منتشر شده در كشور، گردآوري شده توسط واسپاري يا راه هاي ديگر

ـ مراقبت و به روز نگهداشتن مجموعه اي از متون خارجي حاوي كتابهايي كه در مورد كشور هستند.

ـ تهيه كتابشناختي ملي

ـ انتشار كتابشناسي ملي گذشته نگر

ـ مركز ملي اطلاعات كتابشناختي

ـ گردآوري فهرستگان مشترك

ـ تأمين امانت بين كتابخانه اي توسعه مجموعه امانت و فتوكپي مركزي متون ملي و خارجي

ـ توسعه و نگهداري پايگاههاي اطلاعاتي كتابشناختي مربوط به منطقه

ـ انجام وظيفه در نقش سپردگان ملي جهت دريافت، ذخيره و حفاظت تأمين مواد از طرق امانت يا فتوكپي مواد خارج شده از ساير كتابخانه ها

ـ انجام وظيفه در نقش مركز منطقه اي و بين المللي مبادله انتشارات

 

هيأت امناء كتابخانه مركب‏اند از:

1ـ رئيس مجمع

3ـ نماينده اداره آموزش و پرورش فريدونكنار

4ـ نماينده اداره  فرهنگ و ارشاد اسلامي

5ـ دو صاحب نظر در امر كتاب و كتابداري

لازم به ذكر است به منظور تحقق هر چه بيشتر اهداف و وظايف مندرج در اساسنامه كتابخانه ، شورايي علمي به نام "شوراي مشاوران عالي كتابخانه" با عضويت 10 تن از انديشمندان، صاحبنظران و متخصصان برجسته منطقه تشكيل مي‏گردد تا نسبت به خط مشي‌ها و برنامه ريزي علمي و فرهنگي كتابخانه پيشنهاد و ارائه نظر نمايد. جلسات اين شورا بر طبق آيين نامه آن سه ماه يكبار و جلسات فوق العاده يا به دعوت رييس شوراي عالي (رياست كتابخانه) يا به پيشنهاد كتبي كل اعضا تشكيل مي‏شود.

 

منابع قابل گردآوري در كتابخانه:

1ـ كتب چاپي فارسي و عربي

 

2ـ كتب چاپي لاتين

 

3ـ ادواري‏هاي فارسي و عربي

 

4ـ ادواريهاي لاتين

 

5ـ كتب لاتين ايرانشناسي و اسلام شناسي

 

مجلات لاتين ايران شناسي و اسلام شناسي

7ـ كتب فارسي و عربي

8ـ اسناد خطي و مرقعات

 

9ـ كتابهاي چاپ سنگي

 

10ـ كتابهاي نفيس

 

11ـ جزوه

 

12ـ اسلايد

 

13ـ اعلاميه

 

14ـ پوستر

 

15ـ عكس

 

16ـ كارت پستال

 

17ـ تمبر

 

18ـ نقشه

 

19ـ استاندارد

 

20ـ طرح و نقشه كتابخانه

 

21ـ پايان نامه

 

22ـ تقويم

 

23ـ خبرنامه

 

24ـ بريده جرايد

 

25ـ كتاب هاي كانون كتابشناسي

 

26ـ يادداشتها

 

27- يادنامه ها و يادبودها

 

28ـ سخنراني ها و اساسنامه ها

 

29ـ گزارش و آمار

 

30ـ تازه هاي كتاب

 

31ـ كاتالوگ كتاب هاي خارجي

 

32ـ نوار كاست

 

33ـ ميكروفيش

 

34ـ ميكرو فيلم نسخ خطي

35ـ ميكرو فيلم چاپ سنگي و ادواري ها

36ـ نگاتيو شيشه اي

 

37ـ كتاب هاي كتابخانه مركز آموزش

 

38ـ كتاب هاي موجود در معاونت پژوهشي

 

39ـ كتاب هاي موجود به صورت متفرقه در بخش هاي مختلف كتابخانه

 

 

مدارك زير به منابع كتابخانه ملي اضافه مي‏گردد:

كتب خطي عربي

كتب خطي فارسي

مجلات

روزنامه

كتاب فارسي و عربي

كتب لاتين

كتب چاپ سنگي

 

 

 

 
  لینک دائم

فریدونکناری های‌ مهاجر

نویسندگان
فریدونکناری های‌ مهاجر


آرشیو وبلاگ
امرداد ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
فروردین ۸٦
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥


لینک دوستان
اخبار فریدونکنار وبلاگ حمید جمرک
اخبار مازندران
آنچه می شود و می توان نوشت-وبلاگ مهدي شيرافکن
بابل نت
برنج
پايگاه خبري ديلم نيوز
وب سايت بندر فريدونکنار
پسر تنها با يه قلب فرشته
تجارت محصولان سالم و ارگانیک-وب لاگ نبی نژاد کناری
تلاطم (عيسي خسروي)
حاج بصير
حاج مهدي، وبلاگ مهدي نصيري
حرف هايي براي نگفتن
خطه ي مبارک
دل نوشته های نبی نژاد کناری
دیاسپام-وبلاگ امین جماعتی
راست قامتان
روزنامه بشیر مازندران
روزنامه نگار فریدونکناری
اتاق اقتصاد-وبلاگ محمد میرانی کناری
سايت شهر الکترونيکي فريدونکنار
سايت فرمانداري بابلسر
سایت شخصی حسین ذکریایی
سایت شعبان آزادی کناری، مترجم و خبرنگار آزاد
شركت تعاوني خدمات اطلاع رساني پايا گستر
شركت تعاوني مرزنشينان فريدونكنار
شركت فناوري اطلاعات پاسارگاد
شرکت گوهر سبزه زار فروشنده برنج محلی فریدونکنار
شمال نیوز
عاشق تر از هميشه، وب لاگ محسن خبازي كناري
عشق من، ازباران
عطش-وبلاگ علي اصغر حسين زاده فر
فريدونكنار
فريدونكنار عيسي (ميثم) خسروي
فريدونکنار و فریدونکناری های مهاجر
فریدونکنار با همه جوانان هنرمند-وبلاگ عباس مهربان
فریدونکنار خطه مبارک
فریدونکنار سیتی-وبلاگ روح الله حسن زاده
فریدونکنار شهر مروارید سیاه - درنای سفید و طلای زنده (علي اصغر حسين زاده فر)
کشتی، هنر پارسیان
کلوب دختر و پسراي فريدونکنار و بابلسر
مازند نومه
مجتمع آموزشی پردیسان فریدونکنار
مجمع اسلامی شمیم اهل بیت
مجمع مازندراني هاي مقيم مركز
مرکز آموزشی استثنایی 15 خرداد فریدونکنار
مهاجرت نيروي كار به خارج از كشور
مهد و پژوهش های علمی قرآن کریم حضرت فاطمه زهرا
نماشون-وبلاگ دیگر مرتضی نبی نژاد کناری
هشت وادي ايثار
هنرمندان ماندگار زمین و شهر ما فریدونکنار-وبلاگ دوم عباس مهربان
وب لاگ طبیعت فریدونکنار, رضا قلی نژاد
وب لاگ مهدي قجري
وبلاگ حاج حسين بصير ذكريايي
وبلاگ خلیل سمائی
عکس و عکاسي-وبلاگ مجید واحدی سوته ای
وبلاگ محمد حسين نانوا كناري
وبلاگ محمدعلي رضازاده شاعر
وبلاگ هیئت پیروان ولایت
يادداشت هاي من-نخستين وبلاگ يك فريدونكناري
وبلاگ روستاي کوچک بيشه محله
وبلاگ وبسايت شهر فريدونکنار
وبلاگ انجمن توسعه و پيشرفت فريدونکنار
سایت هیئت کربلایی های شهرستان فریدونکنار
وبلاگ تیسابه لینگ
وبلاگ هنرستان کار دانش شهید نریمانی
رو به شادي-وب سايت شخصي محمد رضا بحرگرد نيکو
روزنوشت هاي هادي شيرزاد
کافي نت کام تل
وبلاگ درمانگاه شهداء فریدونکنار
دومین نمایشگاه عکس سوگواری عاشورا شهرستان فریدونکنار
وبلاگ لنگرگاه
تشکل دانشجویی منطقه ولی عصر
سایت شهرداری فریدونکنار
وبلاگ ادب فارسی خانم کبیری کناری
سایت موسسه فرهنگی و هنری (ترجمه) مهر ویدا
وبلاگ دوما
وبلاگ سید عارفان
وبلاگ ازباران
وبلاگ جابلو، زکریا سمائی جابلو
وبلاگ تیک تاک های مهربانی، مرتضی حسینی

وبلاگ فارسی
تودی لینک

feed